Regulamin Pensjonatu Holiday

Prosimy o zapoznanie się z niżej wymienionymi informacjami. Będziemy wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

1. Holiday-Wynajem Pokoi  zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny, uczciwy i rzetelny. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu. Prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Holiday-Darłówko. Przed dokonaniem rezerwacji Goście zabierający na wyjazd rowery powinni upewnić się, że istnieje możliwość ich przechowywania na terenie obiektu podczas pobytu.

2. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku o wartości 30 % całego pobytu w ciągu 1 – 2 dni.  Zadatek powinien być wpłacony na konto bankowe: 
51 1140 2004 0000 3902 4845 2282. Formalności związane z wynajęciem pokoju, zameldowanie oraz dokonanie stosownych opłat za pobyt oraz opłaty klimatycznej należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu w momencie meldowania w biurze. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Informujemy, że każda wpłata na nasze konto posiadająca w nazwie – tytule zaliczka, opłata za pobyt, przedpłata, opłata za wczasy itp. będzie traktowana jako zadatek.

3. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Goście zobowiązani są opuścić pokój do godz.10:00. Przyjazd po godzinie 20:00 wymaga uzgodnienia. Po godzinie 21:00 może być naliczona dodatkowa opłata.
W dniu wyjazdu po godzinie 10:00 naliczana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu chyba, że wcześniej Gość z Właścicielem pensjonatu uzgodnią inną umowę opuszczenia pokoju. Przedłużenie pobytu max do godz. 19.00 jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Zostanie naliczona wtedy opłata za pół doby. Wcześniejsze zameldowanie ( od godz.12.00 – 12:30 ) podlega opłacie w wysokości połowy ceny za dobę za dany pokój lub apartament pod warunkiem jego dostępności.

4. W godzinach 10:00 – 14:45 trwają prace porządkowe w pokojach. Kontakt z nami może być wtedy utrudniony.

5. Mając na uwadze zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i spokojnego wypoczynku, należy obowiązkowo zgłosić i uzgodnić z Właścicielem ośrodka odwiedziny osób z zewnątrz. Odwiedziny są jednorazowe. Bez zgody i wiedzy Właściciela obiektu zabrania się przebywania i nocowania „Osób Trzecich”. Liczba osób zamieszkujących w  pokoju lub apartamencie nie może być większa od podanej w trakcie meldowania. W przypadku stwierdzenia przebywania lub nocowania innych osób w pokoju bez zgody Właściciela, Gość zobowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 150 zł osoba/doba za nie uzgodnienie pobytu osób z zewnątrz. W przypadku braku dokonania opłaty przez Gościa Właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

6. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 06:00. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa,

7. Gość po otrzymaniu kluczy powinien zapoznać się ze stanem technicznym wynajmowanego pokoju lub apartamentu.  Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju lub apartamentu w momencie wprowadzenia, równoważne jest z tym, że lokal został odebrany bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Gościa.

– Gość powinien zawiadomić Właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

– W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia pokoju lub apartamentu, gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Opłata będzie pobierana za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych, powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. W przypadku wyrządzonej szkody goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką.  

8. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich dzieci.

9. W pokojach i na korytarzach obowiązuje bezwzględny Zakaz Palenia (dotyczy również łazienek) Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku w oznaczonym miejscu. W przypadku złamania zakazu będzie pobrana opłata za dezynfekcje i ozonowanie pokoju w wysokości 200 zł.

10. Holiday-Darłówko nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych gościa, które znajdowały się w pokoju – apartamencie. Gość zobowiązany jest do przechowywania takich przedmiotów w bezpieczny sposób. Prosimy o zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu pokoju. Pokoje posiadają system alarmowy. Na życzenie Gościa wychodzącego z budynku możemy w pokoju załączyć system alarmowy w celu zapewnienia dodatkowej ochrony mienia. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 170,00 zł. ( klucz systemowy zamawiany w Koszalinie)

11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu. (przemieszczania mebli oraz wynoszenie ich na balkon)

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju np. wentylatorów, farelek, suszarek, grzałek, kuchenek elektrycznych, gazowych, itp.

13. Nie akceptujemy przyjmowania zwierząt domowych. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt w pokoju lub apartamencie będzie pobrana opłata  
w wysokości 200 zł/doba.

14. Z uwagi na to, że nie wchodzimy do pokoi w trakcie ich wynajmowania, prosimy o wyrzucanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonym na zewnątrz obiektu. Dodatkowe woreczki na śmieci u właściciela obiektu. Dostępne są również: odkurzacz, szczotki do zamiatania oraz inne środki czystości. Żelazko udostępniane jest w biurze, deska do prasowania w aneksach kuchennych. Prosimy nie prasować na materacach a także o zachowanie czystości w ogólnodostępnym pomieszczeniu kuchennym. W aneksach kuchennych oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb.

15. W przypadku wystąpienia awarii z przyczyn niezależnych od Holiday-Darłówko, takich jak np. awaria  mediów ( gaz, woda, prąd) , nie stanowi to podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub pobytu. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji. W przypadku wystąpienia awarii z winy Holiday-Darłówko, gość ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia problemu w recepcji. W takiej sytuacji Holiday-Darłówko zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia awarii o ile jest to możliwe.

16. Po zakończeniu pobytu pokój odbiera upoważniony pracownik właściciela obiektu. Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych ( w stanie zastanym) oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem  pokoju lub apartamentu.

17. Przed pozostawieniem pojazdu na terenie posesji Gość zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem dotyczącym parkowania pojazdu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu ani znajdujące się w nim mienie, a także roweru lub innego pojazdu należącego do gościa.

18. Obowiązuje zakaz przetrzymywania rowerów, hulajnóg, deskorolek itp. w pokojach a także ich ładowania z gniazdek elektrycznych. Rowery można pozostawić w miejscu wskazanym przez właściciela obiektu. Nie posiadamy dodatkowego pomieszczenia na rowery, hulajnogi, deskorolki itp.

19. W Holiday-Darłówko obowiązuje zakaz organizowania imprez oraz zachowywania się w sposób rażąco naruszający porządek i ciszę nocną. W przypadku łamania tych zasad, Holiday-Darłówko ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem i do wyproszenia go z pokoju lub apartamentu bez zwrotu opłaty za pobyt.

20. Holiday-Darłówko zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dla nowych Gości, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii instalacji elektrycznej, sanitarno – wodociągowej, malowania, zalania lub zniszczenia pokoju/ apartamentu powstałego po opuszczeniu przez Gości oraz innych przypadkach niezależnych od właściciela obiektu które wymagają gruntownej naprawy lub remontu pokoju/ apartamentu. W przypadku anulowania rezerwacji Holiday-Darłówko zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Gości o zaistniałej sytuacji, zwrotu wpłaconego zadatku lub przeniesienia rezerwacji na inny termin uzgodniony z Gościem. Nie zwracamy kosztów dojazdu lub zakwaterowania w innym zastępczym obiekcie

20. Właściciel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które nie przestrzegają regulaminu lub swoim postępowaniem i zachowaniem utrudniają pobyt innym Gościom lub Właścicielom obiektu. W przypadku anulowania pobytu z winy Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

21. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Wynajmujący, zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku  lub w momencie zapłaty gotówką całej należności za pobyt.

22. Polityka Prywatności www.holidaydarlowko.pl

23. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Holiday-Wynajem Pokoi Krzysztof Biela


Regulamin
parkowania samochodów oraz innych pojazdów należących do Gości
.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, która ma na celu usprawnienie parkowania i poruszania się samochodów na terenie posesji.

Informujemy, że miejsca postojowe dla samochodów osobowych, nie są przedmiotem rezerwacji i nie są wliczone w cenę pokoju. Posiadamy 2 parkingi, które są dostępne w godzinach doby hotelowej zarezerwowanego pokoju.

Parkowanie samochodu jest płatne chyba, że Gość wraz z Właścicielem  parkingu uzgodnią inną umowę dotyczącą parkowania samochodu.

W przypadku rezygnacji z naszych parkingów, Goście mogą skorzystać z innych miejsc bezpłatnych lub płatnych, poza terenem naszego pensjonatu  ( parkingi strzeżone, parkometry na ulicach itp.)

Na terenie posesji znajduje się ograniczona ilość miejsc postojowych niestrzeżonych płatnych, max.12 miejsc dla samochodów osobowych.  W odległości 110 m od naszego pensjonatu posiadamy drugi płatny niestrzeżony parking z miejscami postojowymi.

Samochód lub rower można pozostawić tylko w miejscu wskazanym przez Właściciela,  po zaakceptowaniu Regulaminu Parkowania Samochodów oraz innych pojazdów należących do Gości.

Ze względu na bezpieczeństwo Gości oraz biegające dzieci, zabrania się wjazdu samochodem blisko pensjonatu. Wyjątkiem są miejsca postojowe oznaczone numerami 1, 2, 3, 4, 5, gdzie wjazd samochodem jest dozwolony. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie parkowania przez osoby zajmujące wymienione miejsca postojowe.

Osoby korzystające z wymienionych miejsc postojowych są zobowiązane do zachowania ostrożności podczas parkowania, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych gości oraz dzieci.

Nie zapewniamy miejsc autobusom oraz pojazdom o masie powyżej 3,5 tony.

W przypadku wyjazdu auta z posesji, po powrocie należy pozostawić auto, na tym samym miejscu postojowym – ustalonym wcześniej.

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdom z wyciekami płynów i oleju. W przypadku wycieków z pojazdu Właściciel auta,  jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów usunięcia uszkodzeń i naprawy nawierzchni.

W przypadku wyrządzonej szkody na terenie posesji innym Użytkownikom, Właściciel pojazdu, ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową, za uszkodzenia powstałe z jego winny.

Właściciel posesji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu, jak również za jego uszkodzenie, lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe. Dotyczy to także rowerów, lub innych pojazdów należących do Gości.

Właściciel, może odmówić pozostawienia pojazdu na terenie posesji, w przypadku nie przestrzegania Regulaminu Parkowania przez Gości, lub osobom, które swoim zachowaniem i postępowaniem dezorganizują  parkowanie innym samochodom, lub utrudniają  pracę Właścicielom Pensjonatu   

REGULAMIN
korzystania z Internetu w Pensjonacie Holiday – Darłówko

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Holiday- Darłówko umożliwia dostęp do zasobów sieci Internetu przewodowego lub Wi-Fi

2. Usługa internetowa dostępna jest bezpłatnie tylko dla zameldowanych Gości w pensjonacie Holiday-Darłówko 76-153 Darłowo ul, Zwycięstwa 4.

3. Obowiązuje zakaz używania Internetu do celów komercyjnych – prowadzenia działalności  gospodarczej lub służbowej bez wiedzy i zgody Holiday-Darłówko ( m.in. przeprowadzania  telekonferencji,  rozmów VoIP itp. )

4. Holiday- Darłówko nie gwarantuje nieprzerwanej oraz niezakłóconej dostępności usługi Internetu przewodowego lub  Wi-Fi

5. Usługa internetowa może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia stacjonarnego lub przenośnego użytkownika.

6. Korzystanie z usługi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia  przenośnego do sieci internetowej za pomocą kabla do  gniazda internetowego lub bezprzewodowo do sieci WIFI.

7. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych. Urządzenia te powinny posiadać  zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Powinny być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz posiadać kompatybilność z usługą internetową.

8. Usługa umożliwia korzystanie za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW.

9. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.

10. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi internetowej w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

11. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem a w szczególności:

–   usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony.

–   próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

–   udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi  (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), oraz treści pornograficznych,

–    korzystania z aplikacji P2P,

–   dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie Repeaterów, Routerów, Proxy itp.,

–   uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów, hot-spot,

–   innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

–   wysyłanie spamu (mass mailing), wirusów komputerowych lub innego oprogramowania, które może uszkodzić sprzęt i oprogramowanie,

–   udostępniania lub rozpowszechniania informacji i innych materiałów, jakie mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

12.  Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi internetowej należy zgłaszać w biurze Holiday-Darłówko.

13.  Rozpoczęcie korzystania z usługi internetowej  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

 Dokonana rezerwacja oraz wpłata zadatku oznacza zgodę na warunki w nich zawarte. W sytuacji, gdy Goście nie godzą się na postanowienia Regulaminu powinni odstąpić od dokonania rezerwacji.

Z poważaniem
Holiday-Darłówko